Main Page Sitemap

Top news

All apartments have a wireless / wifi internet.Tussen de Noord-Ierse kust oostelijk van.Feel yourself at home in our apartments, attractive facilities and attention to comfort.Er wordt echter niets gezegd over het streamen van dergelijke content.Bangor en, stranraer bedraagt de afstand ongeveer.For businesses and consumers, for..
Read more
Zijn er mannen die het zouden zien zitten om mij (vrolijke, gezonde, levenslustige, uitdagende, geile dame van 57) zo af en toe eens lekker willen verw.Moet ik je ook ophalen? Nvt, getrouwd maar supergeil!Auteur : seksverslaving vergaderingen dallas Stanzie / Geschreven op : 19:45..
Read more

Geslacht dader register verzending 2015


De Koning bepaalt de vrouw leren kennen salvador nadere regels volgens welke de voormelde Rijksdienst de in toepassing van het eerste en tweede lid gestorte bedragen verdeelt, ter betaling aan de Rijksdienst of aan een Fonds voor bestaanszekerheid in de zin van de wet van betreffende de Fondsen voor.
De verzekeringsinstellingen zijn ertoe gehouden om aan het Instituut, per ziekenfonds of gewestelijke dienst, per gerechtigde en per aard van het risico, het bedrag mee te delen van de onverschuldigd betaalde uitkeringen en van de oorzaak van de onverschuldigde betalingen en mee te delen.
Het ziekenfonds, de gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of de Kas der geneeskundige verzorging van de nmbs Holding, waar de leden van het betrokken gezin bij zijn aangesloten beslist op basis van de vereiste bewijsstukken over de toekenning van het recht.
In hetzelfde hoofdstuk 5 wordt een artikel 100/4 ingevoegd, luidende : " Art.Begrotingsfondsen Afdeling.Van hoofdstuk VI vervangen als volgt : " Onderafdeling.A.In hetzelfde hoofdstuk 5 wordt een artikel 100/8 ingevoegd, luidende : " Art.In de wet van betreffende de bescherming van het loon der werknemers wordt een hoofdstuk VI/1 ingevoegd, luidende : " hoofdstuk VI/1.In artikel 37, 2, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen door de wet van 24 december 1999 en gewijzigd door de wet van 27 december 2006, worden de woorden " in 1, tweede en derde lid, en 19, bedoelde rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming ".
Artikel 171 van de programmawet van 22 december 1989, gewijzigd bij de wetten van en, wordt vervangen als volgt : " Art.
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd.
In artikel 80 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in het tweede lid, 1, worden de woorden " deze datum " vervangen door de woorden " 2 in het tweede lid, 2, worden.Wijziging van de bijzondere werkgeversbijdrage op de bedrijfstoeslag en op de aanvullende vergoeding bij sommige socialezekerheidsuitkeringen Art.1 5 8 In afwijking van de bepaling onder 6 worden de verplichte bijdragen aan het Fonds bedoeld in artikel 5, 1, van de wet van betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.Voor elk type van hoofdelijke aansprakelijkheid kan de Koning een bedrag bepalen vanaf hetwelk de factuur die hem wordt overgelegd, moet vergezeld zijn van een attest dat het bedrag vaststelt van zijn schuld zoals door de Koning bepaald teneinde de toepasselijke inhouding te beperken tot.Fonds voor de terugvordering van de werkgeversbijdragen in de private non-profitsector.Wijziging van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid Art.De gegevensbanken hebben bewijskracht voor de toepassing van die wetten waarvan de Koning een lijst opstelt.In artikel 216 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van en 21 december 1994, bij de koninklijke besluiten van 23 december 1996 en en bij de wetten van 22 december 1998, en 27 december 2004.In boek 2, hoofdstuk 3, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 171/2 ingevoegd, luidende : " Art.Wanneer de hoofdelijk aansprakelijke wordt aangesproken tot betaling van het loon, door de inspectie, dan heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid enkel betrekking op het niet betaalde gedeelte van het verschuldigd loon dat overeenstemt met de prestaties geleverd in het raam van de activiteiten die hij, hetzij.Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap